Zaštita prava prilikom kupovine putem interneta

E-trgovina je često najbrži i ponekad jeftiniji vid kupovine. Međutim on nosi sa sobom i određene rizike koji mogu biti slični kao prilikom klasične kupovine ako je reč o neovlašćenom prodavcu ili prodavcu robe za koju ne postoji validan sertifikat.

Internet prevare se najčešće dešavaju kada naručilac nije proverio opis robe koju je poručio, a koja može i da ne odgovara onome što je prikazano na slici, kao i kada nije proverio legitimnost prodavca.

Ključno je da građani moraju da znaju kako da zaštite svoja prava prilikom kupovine robe preko interneta. Prvi korak jeste da provere od koga kupuju proizvod. Od toga da li je u pitanju trgovac iz Republike Srbije, odnosno da li je registrovan u RS, ili u inostranstvu, zavisi način zaštite prava kupca.

Kupovina od prodavaca iz Srbije

U slučaju onlajn kupovine od trgovca koji je registrovan u Republici Srbiji, kupac uživa sva prava garantovana Zakonom o trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača. Zato građani pre naručivanja robe treba da zahtevaju od trgovca podatke o registraciji i da ih provere na sajtu APR-a. U slučaju kupovine od fizičkog lica, odnosno od lica koje nije registrovano za trgovinu, prava se teško ostvaruju. Na primer, odredba Zakona o zaštiti potrošača daje mogućnost kupcu da kupljenu robu vrati u roku od 14 dana od trenutka preuzimanja, bez ikakvog obrazloženja, i da dobije povraćaj novca. Ovo je veoma progresivna zakonska odredba ali primenjiva samo u situacijama kada se kupuje od registrovanog trgovca.

U spornim situacijama, kupac može i treba da preduzme:

1. Ako se radi o registrovanom prodavcu RS, kupac se može obratiti tržišnoj inspekciji. U prijavi treba da navede sve podatke o tom prodavcu i da zahteva da se njegov problem reši (povraćaj novca ili isporuka naručenog proizvoda). Tržišna inspekcija postupa po prijavama građana i izveštava ih o preduzetim merama u postupku inspekcijske kontrole. Kupac je, dakle, zaštićen domaćim zakonima. Kupac se takođe može obratiti udruženjima potrošača ili zaštitu svojih prava ostvariti pred nadležnim sudom u Srbiji.

2. Ako se radi o fizičkom licu koje nelegalno obavlja delatnost trgovine, kupac nije zaštićen. Ali, ako raspolaže bilo kakvim podacima o prodavcu (adresa, broj telefona, e-mail adresa, prijemnica robe), kupac može uputiti prijavu tržišnoj inspekciji. Zakonom o trgovini propisane su novčane kazne od 50.000,00 do 150.000,00 dinara za fizičko lice koje obavlja promet robe/usluga, a nema svojstvo trgovca. Međutim, novčane kazne se uplaćuju u budžet RS, dok kupac i dalje ostaje oštećen.

Kupovina od trgovaca iz inostranstva

U slučaju kada kupuje roba od trgovca iz inostranstva, prava koja kupac može ostvariti su veoma ograničena i praktično zavise od konkretnih garancija koje pruža trgovac ili onlajn platforma koja posreduje u trgovini. Prema međunarodnom pravu, u spornim situacijama primenjuje se pravo države u kojoj je registrovan prodavac. Dakle, kupac se ne može pozivati na odredbe domaćih zakona, niti zahtevati intervenciju inspekcijskih organa.

Ovu situaciju u domaćem pravu predviđa Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. Članom 20. stav 1. tačka 1) ovog zakona propisano je da se kao merodavno pravo za ugovor o prodaji pokretnih stvari primenjuje pravo mesta gde se u vreme prijema ponude nalazilo prebivalište, odnosno sedište prodavca, osim ako nije izabrano merodavno pravo i ako posebne okolnosti slučaja ne upućuju na drugo pravo. To znači da kupcu preostaje da uputi žalbu konkretnom stranom trgovcu i zahteva ostvarenje svojih prava u skladu sa zakonskom procedurom zemlje sedišta prodavca.


Vesti:

Vlada usvojila tekst novog zakona o trgovini

Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, saopštila je da je usvajanjem Predloga Nacrta zakona o trgovini na sednici Vlade Srbije u petak 21. juna, zajedno sa usvajanjem Predloga izmena i dopuna Zakona o elektronskoj trgovini na prethodnoj sednici, učinjen značajan korak ka razvoju elektronske trgovine u Republici Srbiji. „Nova regulativa u oblasti el...

Pročitaj više