Saveti za potrošače
Kupovina od prodavaca iz Srbije

U slučaju onlajn kupovine od trgovca koji je registrovan u Republici Srbiji, kupac uživa sva prava garantovana Zakonom o trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača. Zato građani pre naručivanja robe treba da zahtevaju od trgovca podatke o registraciji i da ih provere na sajtu APR-a. U slučaju kupovine od fizičkog lica, odnosno od lica koje nije registrovano za trgovinu, prava se teško ostvaruju. Na primer, odredba Zakona o zaštiti potrošača daje mogućnost kupcu da kupljenu robu vrati u roku od 14 dana od trenutka preuzimanja, bez ikakvog obrazloženja, i da dobije povraćaj novca. Ovo je veoma progresivna zakonska odredba ali primenjiva samo u situacijama kada se kupuje od registrovanog trgovca.
U spornim situacijama, kupac može i treba da preduzme:
1. Ako se radi o registrovanom prodavcu RS, kupac se može obratiti tržišnoj inspekciji. U prijavi treba da navede sve podatke o tom prodavcu i da zahteva da se njegov problem reši (povraćaj novca ili isporuka naručenog proizvoda). Tržišna inspekcija postupa po prijavama građana i izveštava ih o preduzetim merama u postupku inspekcijske kontrole. Kupac je, dakle, zaštićen domaćim zakonima. Kupac se takođe može obratiti udruženjima potrošača ili zaštitu svojih prava ostvariti pred nadležnim sudom u Srbiji.

2. Ako se radi o fizičkom licu koje nelegalno obavlja delatnost trgovine, kupac nije zaštićen. Ali, ako raspolaže bilo kakvim podacima o prodavcu (adresa, broj telefona, e-mail adresa, prijemnica robe), kupac može uputiti prijavu tržišnoj inspekciji. Zakonom o trgovini propisane su novčane kazne od 50.000,00 do 150.000,00 dinara za fizičko lice koje obavlja promet robe/usluga, a nema svojstvo trgovca. Međutim, novčane kazne se uplaćuju u budžet RS, dok kupac i dalje ostaje oštećen.

Kupovina od trgovaca iz inostranstva

U slučaju kada kupuje roba od trgovca iz inostranstva, prava koja kupac može ostvariti su veoma ograničena i praktično zavise od konkretnih garancija koje pruža trgovac ili onlajn platforma koja posreduje u trgovini. Prema međunarodnom pravu, u spornim situacijama primenjuje se pravo države u kojoj je registrovan prodavac. Dakle, kupac se ne može pozivati na odredbe domaćih zakona, niti zahtevati intervenciju inspekcijskih organa.
Ovu situaciju u domaćem pravu predviđa Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. Članom 20. stav 1. tačka 1) ovog zakona propisano je da se kao merodavno pravo za ugovor o prodaji pokretnih stvari primenjuje pravo mesta gde se u vreme prijema ponude nalazilo prebivalište, odnosno sedište prodavca, osim ako nije izabrano merodavno pravo i ako posebne okolnosti slučaja ne upućuju na drugo pravo. To znači da kupcu preostaje da uputi žalbu konkretnom stranom trgovcu i zahteva ostvarenje svojih prava u skladu sa zakonskom procedurom zemlje sedišta prodavca.


Brošura: „Potrošač sam, želim da znam“ – nastala u okviru Tvining projekta „Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji“

11 lekcija za potrošače
– edukativni tekstualni i video materijal – nastao u okviru IPA projekta „Razvoj elektronskog poslovanja“, dostupne na linku.

Video spotove - nastale u okviru Tvining projekta „Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji“